شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

آخرین گزارشات

درباره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با هدف مدیریت بخشی از دارایی های سازمان بازنشستگی کشوری و افزایش دارایی بازنشستگان محترم این سازمان در تـاریخ 1367/04/25 با نام اولیه شرکت سرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگـی مستخدمین مشمــول قانـون استخدام کشـوری در قالب شرکت سهامی خاص در اداره ثبــت شــرکت بــه ثبــت رسیــد و در تــاریـخ 1378/03/26 با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم سهام ، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنـدوق بازنشستگی کشوری (سهامی عـام) تبـدیل گردید. این شرکت در تاریخ 1379/06/31 در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتــه شده است.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری حضور فعال در صنایع دارای مزیت نسبی در کشور را در اولویت فعالیت های خود قرار داده است. بر این اساس و با توجه به بهره مندی کشورمان از منابع غنی نفت و گاز و معادن مختلف و نیز دانش کافی در این صنایع ، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی در اولویت فعالیت های سرمایه گذاری این شرکت قرار گرفته و خوشبختانه با بهره گیری از مطالعات کارشناسی و نگاه استراتژیک، این شرکت توانسته است موقعیت های مطلوبی را تا کنون شناسایی و سرمایه گذاری نماید.
بهبود ترکیب سرمایه گذاری های گذشته، سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت و بازدهی مناسب و استفاده از موقعیت های مختلف سرمایه گذاری در آینده مهمترین ماموریت این شرکت است. خوشبختانه با توجه به انتخاب درست صورت گرفته در زمینه سرمایه گذاری، علی رغم بروز بحران اقتصادی در جهان، این شرکت نه تنها از بحران اخیر ایجاد شده آسیب ندید بلکه از آن به عنوان فرصتی برای خرید خدمات و ماشین آلات مورد نیاز برای صنایع حوزه فعالیت خود با توجه به کاهش چشم گیر قیمت تکنولوژی، قیمت خدمات و ماشین آلات استفاده نمود.